Åstruphegnet 18, 8500 Grenå
+4593850091
info@aastrup-forsamlingshus8500.dk

Information

Vedtægter

§1

Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskab til Åstrup Forsamlingshus samt varetage drift og udlejning af Forsamlingshusets lokaler.

§2

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 3 (ved bestyrelse på 5) eller 4 (ved bestyrelse på 7) af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Ved afslag om optagelse, har den pågældende mulighed for at spørgsmålet optages på den førstkommende generalforsamling, såfremt dette ønskes.

Kontingent fastsættes for personlige medlemmer hvert år på den ordinære generalforsamling, samtidig med vedtagelsen af et af foreningens kasserer udarbejdet budget.

Kontingentet betales ved indmeldelsen.

Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til bestyrelsen. Medlemmer, der er i restance pr. 1. januar, slettes af medlemsfortegnelsen efter nærmere, af bestyrelsen, fastsatte regler.

§3

Foreningens daglige drift ledes af en bestyrelse på højst 7 og mindst 5 medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling således:

Ved bestyrelse på 7:

I ulige årstal 4 bestyrelsesmedlemmer
I lige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer

Ved bestyrelse på 5:

I ulige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer
I lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer

Så længe det er muligt at få 7 bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsen på 7.

Hvis det ikke er muligt, er der mulighed for at ændre bestyrelsen, så den er på 5.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer, heriblandt enten formand eller kasserer, er til stede.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans fravær kassererens, stemme udslaget.

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder. Protokollen underskrives af de tilstedeværendes bestyrelsesmedlemmer.

§4

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2, på generalforsamlingen, valgte revisorer.

§5

Foreningens formue skal så vidt muligt være anbragt rentebærende i et anerkendt pengeinstitut.

§6

Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder der nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden, skriftlig forlanger det. I sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes ved en af foreningen udsendt skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, skal ske med mindst 14 dages varsel.

§7

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed.

§8

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom det reviderede regnskab skal fremlægges til godkendelse.

Forslag fra medlemmerne, til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde, efter hver ordinær generalforsamling, med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan til enhver tid vælge ny formand, kasserer og sekretær. I så fald har en afsat formand eller kasserer ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opsatte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog §9.

Der tilkommer hvert medlem 1 stemme. Medlemskab omfatter også ægtefælle eller samlever, der således også kan deltage i generalforsamlingen og vælges til bestyrelsesposter mm. Men hvert ægtepar/samlevende par tildeles kun 1 stemme ved afstemninger.

Firmaer, foreninger, erhvervsdrivende optaget jævnfør §2 har kun én stemme.

§9

Ændringer af denne vedtægt skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal blandt de stemmeafgivende. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved foreningens opløsning, kræves mindst 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor ændring eller opløsning kan vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

§10

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Ved pantsætning kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Note:

Grundlaget for denne vedtægt er behandlet på den stiftende generalforsamling for ”Foreningen Åstrup Forsamlingshus”, der fandt sted den 14. marts 1979.

Vedtægten blev herefter endelig vedtaget den 28. marts 1979.

Ændring af vedtægten behandlet på ordinær generalforsamling den 20. marts 1980 og vedtaget den 15. april 1980.

Ændring behandlet og vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 1991 og seneste ændringer behandlet og vedtaget den 9. marts 1995.

Ændring behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, den 20. marts 2013